تعهدات گیرنده ی امتیاز

 

1-   تعهد به عدم رقابت با اعطا کننده ی امتیاز: همانگونه که اعطا کننده ی امتیاز نباید انحصار گیرنده را در مورد مناطق مورد عمل قرارداد بشکند، گیرنده نیز ملزم است محدودیت هایی را رعایت نماید. برای مثال، گیرنده نمی تواند در خارج از مرزهای منطقه مورد عمل خود به تجارت مورد نظر بپردازد؛ هم چنین وی از تجارت کالا های رقیب نیز ممنوع است. البته او می تواند آزادانه به تجارت کالاهای غیر مرتبط با فرانشیز، که در رقابت با موضوع قرارداد نباشند بپردازد( چه در داخل سرزمین مورد عمل و چه در خارج از آن)؛ مگر اینکه در توافق طرفین، خلاف آن مقرر شده باشد. ممنوعیت رقابت، معمولاً پس از ختم قرارداد نیز برای یک دوره( معمولاً یک سال) ادامه دارد.

2-   تعهد به حفظ دانش تجربی، اسرار تجاری و روش های مربوط به فرانشیز: گیرنده ی امتیاز متعهد است دانش تجربی و اطلاعاتی را که اعطا کننده ی امتیاز در باره ی حقوق مالکیت معنوی خود به او انتقال داده است، فقط در شبکه ی فرانشیز به کار گیرد و از هرگونه استفاده از آنها خارج از موضوع قرارداد بپرهیزد. هرگونه انتقال این امور به اشخاص ثالث هم، به هر نحو، ممنوع است؛ مثلاً گیرنده نمی تواند فروشگاه خود را، بدون موافقت اعطا کننده، به دیگری انتقال دهد( که موجب انتقال دانش تجربی یا دیگر حقوق مالکیت معنوی بشود). این ممنوعیت، به ویژه در دوران پس از پایان قرارداد نیز ادامه دارد.

3-   پرداخت حقوق مالی اعطا کننده: گیرنده باید حقوق مالی اعطا کننده، اعم از پیش پرداخت، حق تألیف، حق امتیاز، پورسانت و دیگر موارد توافق شده را منظماً پرداخت نماید.

4-   عمل بر طبق روش فرانشیز و تلاش برای حفظ اعتبار و شهرت و ارزش تجاری آن: فرانشیز شبکه ای است متحد الشکل و یکسان که گیرنده ی جدید نیز باید دقیقاً مطابق روش و شکل آن عمل کند و اعمال خود را در جهت حفظ و یکنواختی آن تنظیم نماید و در این راه از انجان هرگونه تغییری در ساختار شبکه، به هر شکل، بپرهیزد.

همچنین وی باید به عنوان جزئی از شبکه، تمامی تلاش خود را در جهت حفظ و ارتقای اعتبار، خوش نامی، شهرت و ارزش شبکه ی فرانشیز به کار گیرد؛ از جمله، نگهداری ذخیره ی مناسب برای پاسخگویی همیشگی به درخواست های مشتریان، تبلیغات مناسب و گسترده، توجه به نظر مشتریان و ... .

5-   پذیرش نظارت و بازرسی اعطا کننده ی امتیاز: برای هرچه بهتر انجام شدن امور، به خصوص مسائل مربوط به بند قبل، اعطا کننده ی امتیاز باید به طور مرتب اقدام به نظارت و بازرسی روند فعالیت گیرنده ی امتیاز بنماید و گیرنده نیز باید همکاری کامل را در این باره به عمل آورد. این روند به سود طرفین است. اعطا کننده از انحراف روند کار گیرنده، و در نتیجه ، ورود لطمه و زیان به کل شبکه جلوگیری می کند و گیرنده نیز با آگاهی از نواقص و کاستی ها، فعالیت و تجارت خود را بهبود می بخشد.

6-   مطلع ساختن اعطا کننده ی امتیاز: گیرنده باید اعطا کننده ی امتیاز را از هرگونه تجاوز به حقوق مالکیت فکری و معنوی ور در سرزمین مورد عمل خود، برای اقدام قانونی وی، آگاه سازد یا در صورت داشتن مجوز قانونی، خود مستقیماً اقدام کند.

منبع:

باباپور, م. (1384). تاریخچه ی فرانشیز. حوزه و دانشگاه, 61-80.